نصب راه بند – در این سیستم از یک دستگاه قابل حمل سبک و کارا بدون نیاز به شارژ های مکرر باطری جهت ثبت مکانهای که نگهبان ها به آنجا سرکشی مینمایند استفاده می گردد. تفاوت بین گشت زنی مرسوم و گشت زنی در این سیستم این است که در حالت مرسوم شما باید به گفته های نگهبان اتکا نمایید و کاملا کار را به خود شخص واگذار نمایید و دیگر کنترلی در موردعملکرد نگهبانها ندارید ولی با استفاده از سیستم گشت و نگهبانی الکترونیکی تمام عملکرد نگهبان بصورت علمی و صحیح بدون کوچکترین خطا به شما گزارش داده می شود، بدون اینکه هیچ سئوالی از فرد مورد نظر کرده باشید .

این سیستم برای مکانهای که کنترل آنجا از اهمیت خاصی برخورد است و نگهبانها باید سر موقع به گشتزنی و بازبینی به پردازند مورد استفاده دارد. مانند: پادگانها، کارخانجات، معادن ،مجتمع های مسکونی بزرگ، مجتمع های تجاری و اداری پست های مخابراتی، پست های لوله گاز و نفت و غیره . . .

پشتیبانی و مشاوره 24 ساعته