اولین مرحله در تعمیر تخصصی جک پارکینگ چک کردن چراغ ریموت می باشد. اگر ریموت خراب باشد که چراغ آن خاموش است یا از همیشه کمرنگ تر می باشد. در این صورت یا ریموت باید تعمیر و یا تعویض شود …
ادامه مطالب