کرکره برقی ضد حریق  استفاده از کرکره برقی ضد حریق میتواند باعث افزایش امنیت ساختمان شوند. زیرا در هنگام بروز آتش سوزی به سیستم هشدار حریق متصل میشوند و به صورت اتوماتیک بسته میشوند. بسته شدن کرکره برقی ضد حریق …
ادامه مطالب